.

పర్యాయ.

తెలుగు పర్యాయ పద నిఘంటువు Dictionary for Telugu Synonyms తెలుగు పర్యాయ పద నిఘంటువు Telugu Thesaurus దీన్ని ఆచార్య జి. .

facebook.

Users ask questions on 100s of topics related to love, life, career, politics, religion, sports, personal care etc.

. a title or name of Brihaspati, tutor of the Gods, who was the husband of Tāra. krishnaprasad.

Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike.

title: Telugu Paryaya Pada Nighantuvu dc. . .

#paryayapadalu #paryayapadalu_inTelugu#telugugrammarParyayapadalu #paryapadalu10thClassAppsc group 4 Telugu course buy link::. .

fc-falcon">చోద్యం - విలక్షణం గల అవస్థ.

.

. com/k.

. (paryaya padamu) - Meaning in English.

diffidence.
Users ask questions on 100s of topics related to love, life, career, politics, religion, sports, personal care etc.
.

.

<span class=" fc-falcon">శత్రువు - ఒకరి వినాశనాన్ని కోరుకునేవాడు శత్రువు అర్థం ఉదాహరణ.

paryāya padamu , paryaaya padamu. Apr 17, 2023 · Categories telugu padalu ardhalu paryayapadalu Tags sutha artham padam telugulo, సుత పదానికి తెలుగు పర్యాయ పదాలు Branthi paryaya padam March 16, 2023. .

. పర్యాయ. . . We have 1000s of experts from different walks of life answering questions on the Vokal App.

ఇన్ని పదాలు ఒక్క స్త్రీ కే ఉన్నాయని ఇప్పటివరకు నాకు తెలియదు.

. 00:01:01 - In this episode, we will learn some telugu paryaya padalu.

.

Addeddate 2017-01-24 09:12:26 Identifier in.

.

.

బ్రహ్మాండము, పర్యాయ పదాలు, తెలుగు భాష, Paryaya Padalu of Brahmandamu, Telugu Language, Telugu Words - YouTube.