D EPED C O PY Filipino Modyul para sa Mag-aaral Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan at pamantasan.

Gawain 3.

Ano-ano ang pakinabang na natatamasa mo dahil ikaw ay nilikhang. 3.

Maaari ding gumupit ng mga larawan mula sa lumang magasin at gamitin ang mga ito upang ipahayag ang bunga ng ginawang pagsusuri.

.

. Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin ang maiksing usapan sa messenge r sagutan ang mga sumusunod na katanungan sa ibaba ang iyong sagot sa sagutang papel. 4.

Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng.

Mar 2, 2021 · answered • expert verified. . Isulat sa kuwaderno ang inyong sagot.

Isulat ito sa iyong sagutang papel. 4.

.

Gawain sa Pagkatuto Bilang 8: Sagutin ang mga sumusunod na tanong Kumpletuhin ang mga pangungusap.

pagiging matagumpay sa buhay. .

b. PAGNILAYAN AT UNAWAIN (DEEPEN) Gawain Blg.

.
Gawain sa Pagkatuto.
pag-iwas sa matataong lugar.

tenet bungee jump explained; 2021 panini prizm baseball variations.

Magandang araw, Juan anak, itatanong ko lamang ang rason Hello po maam, sorry po kung hindi ng iyong hindi pagpapasa ng ako nakapagpapasa, ayaw na po mga mga module? kasi akong pag-aralin ng.

Isulat sa kuwaderno ang inyong sagot. Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang iyong guro o tagapagdaloy. pinag-isipan ang mga ito ng.

Pamprosesong Tanong: Sagutin mo ang mga sumusunod na katanungan: 1. Sale A. Mar 17, 2022 · Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 Panuto: Sagutin ang mga gabay na tanong. . Isulat ang makabuluhang sagot sa.

1) Ano ang dalawang magkasunod na bilang na nasa 20 na may kabuuang 51? 2) Ibigay ang 3 magkakasunod na bilang na nasa bilang ng 30 at 40 na may kabuuang 96.

. Lagyan ng tsek (√) ang kolum na sinasang-ayunan mo.

.

1.

.

Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Gamit ang mapa sa pahina 34, sagutin ang mga sumusunod na tanong.

isulat ang sagot sa iyong sagutang papel - Brainly.